ICD

ICD-10 (World Health Organization, 1992)

A) Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3. rokiem życia w co najmniej z następujących obszarów:
1) rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,
2) rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych,
3) funkcjonalna lub symboliczna zabawa.
B) W sumie występuje co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach 1), 2), 3), przy czym co najmniej dwa z nich z punktu 1) i po co najmniej jednym z punktów 2) i 3):
1) Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej w dwóch z następujących obszarów:
a) niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych;
b) niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków rówieśniczych obejmujących wzajemne podzielane zainteresowania, czynności i emocje;
c) brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego Kon tekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych;
d) brak spontanicznej potrzeby dzielenia z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).
2) Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej w jednym z następujących obszarów:
a) opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia);
b) względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych), w której zachodzą zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby;
c) stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń;
d) brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie („na niby") lub zabawy naśladujące role społeczne.
3) Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a) pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zachowaniami o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu albo jednym lub wieloma zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu swej intensywności i ograniczenia, choć nie z powodu treści i zogniskowania;
b) wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych;
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała;
d) koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów służących do zabawy (jak ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowanie hałasu czy wibracji).
C) Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi odmianami całościowych zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami rozumienia języka (F80.2) z wtórnymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi, reaktywnymi zaburzeniami przywiązania ani z zaburzeniem selektywności przywiązania, upośledzeniem umysłowym (F70-F72) z pewnymi cechami zaburzeń emocji i zachowania, schizofrenią(F20.-) o niezwykle wczesnym początku, ani zespołem Retta (F84.2).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz